BASHKIA MALESI E MADHE, PLANI VJETOR I PRANIMIT NE SHERBIMIN CIVIL

Ne mbeshtetje te pikes 2, nenit 8, germa b, nenit 9, te Ligjit nr.139/2015 “Per Veteqeverisjes
Vendore” te nenit 18 te ligjii 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar, Ligjit
nr.44/2015 date 30.04.2015 Kodi i Procedures Administrative i Republikes se Shqiperise
Vendimin e Keshillit te Ministrave, nr. 108. date 26.02.2014 “Per Planin Vjetor te Pranimit
ne Sherbimin Civil”, Urdherit te Kryetarit te Bashkise nr. 195 date 27.12.2023 “Per
miratimin e struktures organizative te administrates se Bashkise Malesi e Madhe, Njesive
Administrative dhe Funksioneve te Deleguara”, Vendimit te Keshillit Bashkiak nr.2 date
08.01.2024, miratuar nga Perfekti i Qarkut Shkoder me shkresen nr.62/1 prot date
22.01.2024

U vendos:

  • Miratimi i Planit Vjetor te Pranimit ne Sherbimin Civil per
    vitin 2024 ne Institucionin e Bashkise Malesi e Madhe

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: MALESI E MADHE