BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 

· Specialist për Menaxhimin e Qendrave Komunitare, Kategoria e pagës III-b

· Specialist për statistikat, evidencat dhe projektvendimet, Kategoria e pagës III-b

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx spc q komunitare dhe spc per evidencat projektvendime