BASHKIA LUSHNJE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Lushnje shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë në shërbimit civil ne kategorin e ulet dhe të mesme drejtuese për pozicionin:

  • Përgjegjës në Zyren e Aseteve Kategoria e pagës III-a/1
  • Specialist për Prokurimet Drejtoria Juridike dhe Prokurimet Kategoria e pagës III-b
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Vende_te_lira_pune