BASHKIA LIBRAZHD, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NE SHERBIMIN CIVIL

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar neni 18 si dhe V.K.M nr 108 datë 26.02.2014 ” Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil “, Njësia e Menaxhimit të
Burimeve Njerezore, në bazë të Vendimit të Këshillit të Bashkisë nr.1 16 datë 29.12.2023 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë Librazhd” i ndryshuar dhe të
Urdhërit nr.9 datë 04.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë viti 2024 “i ndryshuar:

Vendos:

  • Miratimin e Planit Vjetor te Pranimeve ne Sherbimin Civil, Bashkia Librazhd viti 2024

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: BASHKIA LIBRAZHD- info