BASHKIA LEZHË, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, per proceduren e shpallur per
konkurim per pozicionet:

 

  • 1. Specialist në Sektorin e Sherbimeve dhe Mbikëqyrjes së Sipërmarrjeve të Pastrimit dhe Gjelbërimit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Infrastruktures dhe Mjedisit, Kategoria IV-a.

 

  • 1. Specialist në Sektorin e Dhënies dhe Monitorimit të Lejeve Zhvillimore, në Drejtorinë e Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, në Bashkinë Lezhë, Kategoria III-b.

Nuk ka kandidatë të përzgjedhur.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

14.08.2023

verifikim paraprak levizje paralele