BASHKIA LEZHË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr 152, datë 21. 12. 2015, “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpëtimin”,V.K.M.-së Nr. 520, datë 25.7.2019, “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e
Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, Urdhërit nr. 3 datë 03.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë
“Për miratimin e strukturës,organikës, emërtimet e pozicioneve, klasat për çdo pozicion pune
për administratën e bashkisë, të njësive administrative, të institucioneve vartëse dhe të
punonjësve të njësive të shërbimeve për vitin 2024”, i ndryshuar, Bashkia Lezhë shpall vende
të lira pune në Drejtorinë e MZZH-së , në nivelin bazë për pozicionet:

1- Zjarrëfikës, Shpëtues, Luftues, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, Bashkia
Lezhë,
2- Drejtues automjeti/luftues, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, Bashkia
Lezhë,
3- Drejtues automjeti/luftues, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, Bashkia Lezhë.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1. Njoftim per vende te lira pune