BASHKIA LEZHË, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit të Pranimeve në
Shërbimin Civil të vitit 2022, miratuar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.111, datë 02.02.2022, i ndryshuar, Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.213 datë 12.04.2022 “Për miratimin e pozicioneve të
kategorisë së ulët dhe të mesme drejtuese të cilat do të jenë të hapura për konkurim nga jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar Bashkia Lezhë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

1. Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit, në Bashkinë Lezhë- Kategoria II-b.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1. Publikim vendi i lire