BASHKIA LEZHË – SHPALLJE FITUESI

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore/Sociale/Turizem/Arte/Mesuesi” Niveli minimal i diplomës “Bachelor”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim për grupin e pozicioneve, lloji i Diplomes “Shkenca Shoqerore/Sociale/Turizem/Arte/Mesuesi, niveli minimal i diplomes “Bachelor”, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit sipas rendit alfabetik, janë:

1. Alda Marku

2. Angjelin Syku

3. Anila Gjini

4. Anila Rrushaj

5. Anila Pergjini

6. Antoneta Mema

7. Armando Hasani

8. Arnaldo Vlashi

9. Desantila Basha

10. DorelaKeli

11. Dyjon Gjeloshi

12. Edison Gjeka

13. Enduen Gjini

14.Erjon Elmazi

15. Erjona Smaçi

16. Florida Gjeçi

17. Florinda Kola

18. Gjergj Elezi

19. Gjystina Nik-ulaj

20. Griselda Turku

21. Jetmira Leka

22. Jonida Gjoni

23. Klaudia Gjegji

24. Kristiana Gjini

25. Lindita Paluca

26. Marjana Brunga

27. Markilajda Lleshaj

28. Nertila Kolmarkaj

29. OrnelaNikolli

30. Orsilda Gjini

31. Sebastjana Leci

32. Valentin Frroku

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Bashkisë Lezhë në datën 02.03.2020 ora 10:00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me gojë.