BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e
provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit Përfundimtar të Komisionit të Brendshëm
për Lëvizjen Paralele, në Bashkinë Lezhë nr.2959/8 të datës 29.03.2024, Njësia përgjegjëse në
Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së Lëvizjes Paralele në shërbimin civil, njofton se për
pozicionin:

  • Specialist për Hartimin e Projekteve, Sektori i Hartimit të Projekteve, Drejtoria e
    Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë: Kleivis Marku