BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës
dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për
shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 29.03.2024, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë, në
përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin e shpallur për
konkurim:

 • Specialist Jurist, në Sektorin e Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike,
  Infrastrukturës, Trasnsportit dhe Mjedisit, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
 Klara Ndoka

 

 • Specialist Veterinar, Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Kontrollit Veterinar dhe
  Ushqimor, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Admnistrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë,
  Kategoria IV-a.

Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
 Aldo Marku

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të
Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Ngritjes në Detyrë të datës 29.03.2024, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Lezhë,
në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 • Përgjegjës i Sektorit të Verifikimit dhe Kontrollit në Terren të Tatimpaguesve,
  Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-Kategoria III-a.

Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
Denis Pervathi

 

 •  Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes dhe Menaxhimit të Borxhit , Drejtoria e Taksave
  dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-Kategoria III-a.

Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
 Ildi Dosti