BASHKIA LEZHË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 11.03.2024, Njësia e Përgjrgjese e Burimeve Njërezore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

1. Specialist Inxhinier/Gjeodet në Sektorin e Funksioneve Mbështetëse, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve , Kategoria IV-a.

Lista e kandidateve fitues është si më poshtë: Çesk Lleshi

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.