BASHKIA LEZHË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për
konkurim për pozicionin:
1. Specialist Veterinar, Sektori i Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Kontrollit Veterinar dhe
Ushqimor, Drejtoria e Bujqësisë, Ujitjes dhe Admnistrimit të Pyjeve, Bashkia Lezhë,
Kategoria IV-a.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të
Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, për procedurën e shpallur për
konkurim për pozicionin:
1. Specialist Jurist, në Sektorin e Infrastrukturës, Drejtoria e Shërbimeve Publike,
Infrastrukturës, Trasnsportit dhe Mjedisit, Bashkia Lezhë, Kategoria III-b.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të
shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të
përzgjedhura.
Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit në
shërbimin civil.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim,
njofton se për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Mbledhjes dhe Menaxhimit të Borxhit , Drejtoria e Taksave
dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-Kategoria III-a.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka
kandidatura të përzgjedhura. Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në
detyrë dhe pranimit në shërbimin civil.

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të
Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim,
njofton se për pozicionin:
1. Përgjegjës i Sektorit të Verifikimit dhe Kontrollit në Terren të Tatimpaguesve,
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë-Kategoria III-a.
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit
paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të
veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka
kandidatura të përzgjedhura. Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në
detyrë në shërbimin civil.