BASHKIA LEZHË, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e
provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit
për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 08.04.2024, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë,
në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për grupin e pozicioneve:

 • 1. Specialist për Koordinimin me Sektorët/Njësitë/Financën dhe Protokollin, Sektori i
  Regjistrimit dhe Vlerësimit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë
  – Kategoria III-b,
 • 2. Specialist për Vlerësimin dhe Regjistrimin në Njësitë Administrative, Sektori i
  Regjistrimit dhe Vlerësimit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Lezhë
  – Kategoria III-b
 • Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:
  1. Klisman Dodaj,
  2. Sara Mëhilli (Kavaja)

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të
Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Pranimit dhe Ngritjes në Detyrë të datës 08.04.2024, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore e
Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil
për pozicionin:

 • Drejtor në Drejtorinë e Shërbimit dhe Kujdesit Social, Bashkia Lezhë – Kategoria II-b.
  Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
  1. Marte Fetaj