BASHKIA LEZHË, NJOFTIM FITUESI

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr.
243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e
provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Raportit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit
për shërbimin civil në Bashkinë Lezhë të datës 16.05.2024, Njësia përgjegjëse në Bashkinë Lezhë,
në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se për pozicionin:

  • 1. Specialist i Bujqësisë, Pyjeve dhe Ujitjes, në Njësinë Administrative Blinisht, Bashkia
    Lezhë, kategoria IV-b.

Lista e kandidatëve fitues është si më poshtë:
1. Marjana Lazri
Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me email për rezultatet e marra.