BASHKIA KURBIN verifikim paraprak

BASHKIA KURBIN verifikim paraprak

Për pozicionin :

Ø  “Specialist i Jurist”- tek Drejtoria e Mjedisit

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, Kreu IV, neni 22 “Pranimi në Shërbimin  Civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, plotësojnë kriteret e përgjithshme dhe ato ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim, për vendin e lirë:

 

Ø  “Specialist i Jurist”- tek Drejtoria e Mjedisit

 

 

Nr. Emër Atësi, Mbiemër                     Diplomimi

 

Ø  Françeska Ndoc Marku   Master Shkencor, “Fakulteti i Drejtësisë”, E Drejtë Private