BASHKIA KUKES – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njesia e Burimeve Njerezore pas Vendimit te KPP, ne perfundim te procedures se konkurimit, per pranimin nga jashte ne sherbimin civil:

Shpall fitues :

  1. Ne pozicionin – Drejtor i Drejtorise se Auditit te Brendshem: z. Selman Spahiu
  2. Ne pozicionin – Drejtori i Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore: z. Shpetim Dogjani