BASHKIA KUKES – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkine Kukes, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se:

–           kandidatet e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për procedurën e ngritjes ne detyre dhe pranimit nga jashte ne sherbimin civil, per pozicionet:

Drejtor i Drejtorise Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit Territorit, Kategoria e pages II-b.

Drejtor i Drejtorise se Finances dhe Buxhetit, Kategoria e pages II-b

Shef  i Sektorit te Shpenzimeve, Kategoria e pages III-a/1                              

jane kandidatet :

Nr Emri Mbiemri
1 ANDRIT SHEHU
2 MALIQ IMERAJ
3 RAMIZ HERENI

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.12.2019 ora 11.00 në ambientet e Bashkise Kukes.