BASHKIA KUÇOVË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Kuçovë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, Kategoria e pagës III-a/1.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1. SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL