BASHKIA KUÇOVË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Kuçovës, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për pozicionet e shpallura për konkurrim: 

 

 • Specialist prokurimesh publike, në Drejtorinë Juridike dhe e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoria e pagës IV-a.
 • Specialist për ndihmën dhe PAK,  në Drejtorinë e Financës dhe e Buxhetit, kategoria e pagës IV-a .
 • Specialist mjedisi , në Drejtorinë e Transporteve, Shërbimeve Publike, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mjedisit ,kategoria e pagës IV-a.
 • Specialist i shërbimit të tatim paguesve , në Drejtorinë  e të Ardhura Lokale, kategoria e pagës IV- a .
 • Specialist i menaxhimit të borxhit, në Drejtorinë  e të Ardhura Lokale ,kategoria e pagës IV- a .
 • Përgjegjës i Sektorit të Koordinim-Zhvillimit dhe i Integrimit Evropian ,kategoria e pagës III-b.
 • Përgjegjës i Sektorit te Kontrollit dhe  masave shtrënguese,kategoria e pagës III-b.
 • Drejtor në drejtorinë e Zhvillimit Rural, Kontrollit Ushqimor dhe Veterinar, kategoria e pagës II-b.
 • Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave Lokale ,kategoria e pagës II-b.
  Për sa më sipër, bashkëlidhur po ju dërgojmë për publikim në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e kandidatëve të cilët plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil.
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Bashkia Kucovë- Kërkesë për publikim