BASHKIA KRUJE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 152/2013, date 30.05.2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, neni 22, si
dhe VKM-se nr. 243, date 18.03.2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe
emerimin ne kategorine ekzekutive”, Kreu II dhe IV “Konkurrimi”, pika 1, shkronja a, Njesia e
Menaxhimit te Burimeve Njerezore ne perfundim te afatit kohor per dorezimin e dokumentacionit
te kandidateve per konkurrim ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve, per permbushjen
e kushteve te pranimit ne sherbirnin civil dhe kerkesave te vecanta te shpallura ne shpalljen per
konkurim, per pozicionet e meposhtme:

  • 1 (nje) Pozicion – Specialist Per Inspektimet dhe kontrollet e Subjekteve ne Terren,
    Drejtoria Tatim Taksave, Kategoria e pages III-b.

I.Lista e kandidateve qe plotesojne kriteret e pergjithshme dhe te posacme te pozicioneve te lira dhe
qe kualifikohen per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit eshte si me poshte: 1. Anisa Qinami 

Testimi me shkrim dote zhvillohet ne date 03.06.2024 ora 10:00 ne ambientet e Bashkise Kruje.