BASHKIA KORÇË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurën e lëvizjes paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimi civil për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të arsimit parashkollor në drejtorinë e turizmit, teknologjive të informacionit, arsimit, migracionit dhe diasporas, katëgoria a/1
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje