BASHKIA KORÇË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

  • 1 (një) Specialist për Kontabilitetin, në Sektorin e Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës, kategoria III.b.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Kristina Kamenica
  • Oljona Beqiraj

 

  • Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 10.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  • Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 10.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

njoftim per rezultatet paraprake per pranim