BASHKIA KORÇË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbim civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin :

 

  • 1 (një) Specialist për pagesat e PAK, verbërisë dhe para e tetra plegjike, në Sektorin e Pagesave në Kesh, në Drejtorinë e Kujdesit Social, kategoria b.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

 

  • Enkela Marku
  • Klarida Firaj
  • Migena Pojani
  • Nertila Lika
  • Rakela Xheka

 

  1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.
  2. Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 11.2019, ora 11:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.