BASHKIA KORÇE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr. 152/2015, date 21.12.2015 “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe
shpetimit”, Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 520 date 25.07.2019 “Per miratimin e rregullores
per Sherbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimin” Kreu III “Ndarja e funksioneve, nivelet,
detyrat, procedurat e perzgjedhjes per emerim, lirim pezullim dhe perjashtim” si dhe ne ligjin nr.
139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore prane
institucionit te Bashkise Korce , njofton se per pozicionet:

  • 2 (dy) zjarrfikes luftues shpetues ne sherbimin vendor te MZSH-se Korce
  • Kandidati fitues eshte: Renaldo Dushi