BASHKIA KORÇË, SHPALLJE FITUESI

Bashkëlidhur po ju dërgojmë njoftimin mbi shpalljen e fituesit paspërfundimit të procedures   për levizje paralele, për pranimin nëshërbimin civil dhe ngritje në detyrë, në kategorinë ekzekutive dhekategorinë e ulët drejtuese për pozicionet si më poshtë:•       1 (një) Specialist për Kontabilitetin, në Sektorin e Kontabilitetit,në Drejtorinë e Financës dhe Kontabilitetit në Drejtorinë e Përgjithshmee Financës, Buxhetit dhe MFK, kategoria  III.b•       1 (një) Specialist MFK, në Sektorin e MFK-së, në Drejtorinë e Buxhetitdhe MFK-së në Drejtorinë e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK,kategoria  III.b•       1 (një) Specialist Agronom, në Sektorin e Bujqësisë, kategoria  IV.a•       1 (një) Specialist për Kontrollin dhe Mbledhjen e të Ardhurave përNjësinë Administrative Voskop, në Sektori për Kontrollin dhe Mbledhjen etë Ardhurave për Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dheTarifave Vendore në Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave dhe TarifaveVendore dhe Kontroll Territorit, kategoria  IV.a•       1 (një) Përgjegjës i Sektorit të IT-së, në Drejtorinë e BurimeveNjerëzore, Protokoll-Arkivës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë ePërgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoriaIII.a/1.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR