BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimi civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • 1 (një) Përgjegjës i sektorit të ligjshmërisë në Drejtorinë Juridike në Drejtorinë e Përgjithshme Juridike dhe Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, kategoria III/a/1.

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Ina Melonashi

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 15.05.2024, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.

B- Intervista e strukturuar do të zhvillohet në datën 22.05.2024, ora 12:00 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë