BASHKIA KORÇE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te nenit 25, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil’ i ndryshuar si dhe te Kreut VII te
Vendimit nr. 243, dale 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, Njesia e Menaxhimit te Burimeve
Njerezore prane institucionit te Bashkise Korçe, ne perfundim te verifikimit paraprak te
kandidateve per pennbushjen e kushteve te pranimit ne sherbim civil dlhe kerkesave te vecanta
te percaktuara ne shpalljen per konkurrim njofton se per pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist MFK, ne Sektorin e MFK-se, ne Drejtorine e Buxhetit dhe MFK-se
    ne Drejtorine e Pergjitbshme e Finances, Buxhetit dhc MFK, kategoria III.b

Kandidatet per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit jane: Sidorela Sotiri

A- Testimi me shkrim do te zhvillohet ne daten 25.03.2024 ora 12:00 ne ambientet e salles
se mbledhjes te Bashkise Korçe.
B- Intervista e strukturuar do te zhvillohei ne date 02.04.2024 ora 12:30 ne  ambientet e
salles se mbledhjes te Bashkise Korçe.