BASHKIA KORÇË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit”, Vendimit të Këshilit të Ministrave nr. 520 datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin” Kreu III “Ndarja e funksioneve, nivelet, detyrat, procedurat e përzgjedhjes për emërim, lirim pezullim dhe përjashtim” si dhe në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë , njofton se për pozicionet:

· 2 (dy) zjarrfikës luftues shpëtues në shërbimin vendor të MZSH-së Korçë

 

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

– Renaldo Dushi

 

A- Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 09.02.2024 , ora 10:30 në ambientet e sallës së mbledhjes të Bashkisë Korçë.