BASHKIA KOLONJË, VENDE TË LIRA PUNE

Në bazë të ligjit Nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”,  Ligji Nr. 7961, datë 12.7.1995 Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë I ndryshuar, Vendimin nr.111 dt 26 .11.2021 të Këshillit të Bashkisë Kolonjë “Për miratimin e numrit të punonjësve dhe nivelit të pagës për punonjësit e Bashkisë dhe institucioneve të varësise së saj Bashkia Kolonjë shpall një vend të lirë pune në pozicionin

  • INSPEKTOR TATIM-TAKSA
  • KUJDESTAR KONVIKTI
  • CICERON NË MUZE
  • PUNËTOR FUSHE
  • 4  ( katër ) Policë në Bashkinë e Kolonjës

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Pershendetje_!