BASHKIA KLOS,VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse në Bashkinë Klos shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë në shërbimin civil për pozicionin:

  • Drejtor i Drejtorisë së Arsimit, Turizmit, Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë

Kategoria e pagës II-b

  • Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave në Bashkinë Klos Kategoria e pagës II-b
  • Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve Kategoria e pagës II-b
  • Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe e të Ardhurave në Bashkinë Klos

    Kategoria e pagës II-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim