BASHKIA KLOS – VENDE TË LIRA PUNE

 

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18/03/2015, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Klos shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në Shërbimin Civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur:

  1. SHPALLJE PERGJ. SEK. AUDITIT
  2. SHPALLJE PER SPECIALIST FINANCE 1
  3. SHPALLJE PER SPECIALIST AUDITI BRENDSHEMSHPALLJE
  4. PERGJ. SEK. FINANCES 1
  5. SHPALLJE PERGJ. SEK. IT.._
  6. SHPALLJE PERGJ. SEK. SHERBIMEVE
  7. SPECIALIST I NJESISE MBROJTJES SE FEMIJES