BASHKIA KLOS, VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, si dhe të VKM-së Nr.520, datë 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, si dhe të Urdhrit nr.8, datë 19.01.2024 të Kryetarit të Bashkisë “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Bashkisë Klos”, Bashkia e Klos shpall procedurat e konkurrimit për vendet e lira:

  • Personel zjarrfikës, (niveli bazë)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Bashkia Klos MZSH