BASHKIA KLOS, SHPALLJE FITUESI

Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Klos, në zbatim të te nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut III, të Vendimit nr 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të periudhës së ankimimit, njofton se për pozicionin:

  • Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave, në Drejtorinë e Mbrojtjes Civile, Policia Bashkiake dhe Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës II-b

Kandidatët fitues janë : Blerina Pllumbi: 80 pikë.