BASHKIA KLOS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të fazës së vlerësimit të kanditatëve njofton se për pozicionin:

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes Civile dhe Pronave, në Drejtorinë e Mbrojtjes Civile, Policia Bashkiake dhe Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës II-b,

Kandidatët fitues janë: Blerina Pllumbi.