BASHKIA KLOS – SHPALLAJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 dhe 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II, III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015,

Njësia e Menaxhimit të BNJ në Bashkinë Klos, në përfundim të afatit të aplikimit për proçedurën e lëvizjes paralele, njofton se për pozicionet:

– 1 (një) Drejtor në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Shërbimeve,

Kategoria e pagës II-b;

– 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Buxhetit;

– 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Mirëqenies dhe Kujdesit Social;

Kategoria e pagës III-a/1,

nuk ka kandidatë për të vazhduar proçedurën e lëvizjes paralele.