BASHKIA KLOS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm, pranë Sektorit të Auditit të Brendshëm, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës III-a/1,

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Vebi Mysliu: 85 pikë.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike dhe Përsonave me Aftësi të Kufizuar, pranë Njësisë Administrative Gurrë,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Pamela Dibra: 80 pikë.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Suç,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Adela Reçi: 81 pikë.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Ndihmës Ekonomike, pranë Njësisë Administrative Gurrë,

Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Sanije Gjini: 80 pikë.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve, pranë Sektorit të Planifikimit dhe Ndjekjes së Investimeve, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Anita Selita: 87 pikë.

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist i Tatimeve dhe Taksave vendore pranë Sektorit të Ardhurave, Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Armando Lleshi: 80 pikë.

 

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të

VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të B.NJ. në Bashkinë Klos, në përfundim të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· Specialist Shërbimesh në Sektorin e Shërbimeve dhe Menaxhimit të Mjeteve, pranë Drejtorisë së Infrastrukturës dhe Shërbimeve, Bashkia Klos,

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Ibrahim Hoti: 83 pikë.

 

 

 

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 243, datë 18/03/2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të

B.NJ. në Bashkinë Klos, të procesit të ankimimit njofton se për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist Kadastre në Sektorin e Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve dhe Kullotave, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos.

Kategoria e pagës IV-a,

 

 

 

 

Kandidatët fitues janë:

 

1. Nertil Bebja: 80 pikë.