BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, Kreu III “Për pranimin, Lëvizjen paralele, Periudhën e Provës, dhe Emërimin në Kategorinë Ekzekutive”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 2 vende të lira pune në pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Transportit, Lejeve, Licensimit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje vend te lise per Specialist i Transportit,Lejeve dhe Liçensave

  • Specialist i Sektorit Finances dhe Kontabilitetit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Specialist finance

  • Përgjegjës Sektori (ndriçimi publik)

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Shpallje Pergjegjes Ndriçimi