BASHKIA KAMËZ – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore, Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, VKM-në nr. 242, datë 18.03.2015, i ndryshuar “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Kamëz njofton se në administratën e Bashkisë Kamëz ka 1 vend të lirë pune në pozicionin:

  • Përgjegjës i Sektorit te Strehimit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Strehimi

  • Specialist i Sektorit te Projektimit

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Shpallje Vendi te Lire Pune Specialist i Sektorit te Projektimit

  • Specialist i Sektorit te Borxhit, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ,Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Specialist ne Sektorin e Borxhit

  • “Drejtor i  Arsimit Rinise dhe Sportit, Bashkia Kamez”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Njoftim per Shpallje Vend te Lire Pune Drejtor Arsimi,Rinise dhe Sportit

  • Përgjegjës i Sektorit te Projektimit, Bashkia Kamëz

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per shpallje Vendi te Lire Pune Pergjegjes i Sektorit te Projektimit