BASHKIA KAMËZ, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, mbyll proceduren per pozicionin:

  • Specialist paaftesie, njesia Administrative Paskuqa, pasi kandidati i shpallur per te vazhduar fazat e metejshme te konkurimit nuk u paraqit.

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,

  • Pozicioni: Specialist prane sektorit te Kontrollit te Terrenit

Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinerike ” niveli minimal i diplomës “Bachelor

Njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të testimit, eshte: Edison Xhaferri

Testimi me shkrim do të zhvillohet, në ambientet e Institucionit Bashkia Kamez në datën 08.04.2024 ora 10.00, kandidatët të cilët kanë grumbulluar në vlerësimin me shkrim më shumë se gjysmën e pikëve do të kalojnë në intervistën e strukturuar me goje e cila do te zhvillohet me date 09.04.2024.

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komisionit te  brendshem për levizjen paralele, i krijuar ne Urdhrin Nr. 260 datë 18.03.2024, Njësia Përgjegjëse e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Kamez, në përfundim të procedurës së Levizjes paralele  për pozicionin

  • Drejtor prane drejtorise  se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik:
  • Shpall fituesin si më poshtë vijon : Z. Eni Bistri

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.