BASHKIA KAMËZ, PLANI VJETOR I PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL

Bazuar në ligjin 152/2013 “Për Nepunsin Civil” të ndryshuar, në VKM nr.108 date 26.02.2014 “Për palnin Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil, në VKB nr. 103 date18.12.2023, “Për Miratimin e Numrit të punonjësve të administratës së Bashkisë Kamez, Institucioneve në varësi dhe Njësive Administrative për vitin 2024” dhe në Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr. 27 date17.01.2024“Për miratimin e strukturës organike të administratës së Bashkisë Kamez, Njësise Administrative, Lagjeve,

VENDOSI:

1.Numri i vendeve vakante të planifikuara për rekrutim për vitin 2024 në administratën e Bashkisë Kamez për pozicionet pjesë të shërbimit civil, është gjithsej 20 pozicione ndarë sipas kategorive të meposhtme:

a) Për kategorinë e nivelit të lartë drejutese 0 Pozicione

b) Për kategorinë e nivelit të mesem drejtuese 1 Pozicione

c) Për kategorinë e nivelit të ulët drejtuese 3 Pozicione

d) Për kategorine ekzekutive    16 pozicione