BASHKIA KAMËZ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez , në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin e mësipërm nuk ka kandidatura të përzgjedhura.

Për sa më sipër njoftojmë kandidatët se pozicioni është i hapur për procedurën e pranimit ne sherbimin civil.

1.Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit.

 •   Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor
 • 2. Pozicioni: Specialist Jurist prane Lagjes nr.2.
 •      Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”
 • 3. Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Çeshtjeve Ligjore dhe Prokurimit Publik.
 •      Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor”
 • 4. Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore.
 •     Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelor
 • 5. Pozicioni: Specialist Jurist prane drejtorise se Emergjencave Civile dhe Strehimit.
 • Lloji i diplomës “Shkenca Shoqerore ” niveli minimal i diplomës “Bachelo

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:

 •  6. Specialist Jurist PAskuqan. Kategoria e pagës II- b në Bashkinë Kamez, nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.
 • Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte në shërbimin civil
 • 7. Drejtor në Drejtorinë e Ndihmes Ekonomike dhe Çeshtjeve Sociale. Kategoria e pagës II- b në Bashkinë Kamez, nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit.
 • Pozicioni i mësipërm është i hapur për procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte në shërbimin civil.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Informim