BASHKIA HIMARË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

– Kandidati fitues është:  Aida Halilaj

 

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë, njofton se:

  • Përgjegjës sektori, në sektorin e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes, në drejtorinë e shërbimeve publike dhe mirëmbajtjes.

– Kandidati fitues është: Nestur Velço

 

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë, njofton se:

  • Drejtor drejtorie, në drejtorinë e turizmit, kulturës dhe sportit

Kandidati fitues është:  Arion Simoni

 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” si dhe kreu III, i vendimit nr. 520 datë 25.07.2019 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit të kandidatëve për pranim në nivelin bazë në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, të cilët përmbushin kushtet e pranimit në shërbimin e MZSH-së dhe kërkesave të veçanta të cituara në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e testimeve, është: 1. Sofokli Leka

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 30.05.2024 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Testimi i aftësive fizike do të zhvillohet në datën 30.05.2024 ora 12:00 te fusha e sportit në Himarë.

C. Intervista me gojë dhe testimi psikologjik do të zhvillohet në datën 30.05.2024 ora 14:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.