BASHKIA HIMARË, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Specialist i kulturës, në sektorin e turizmit, arsimit, kulturës, sportit dhe çështjeve sociale, në drejtorinë burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, është:

 

1. Katina Rika

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.02.2023 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 20.02.2023 ora 12:30 në ambientet e Bashkisë Himarë.

Specialist i performancës së shërbimeve, në sektorin e financës dhe planifikimit të buxhetit, në drejtorinë e financës, e planifikimit të buxhetit dhe e integrimit evropian

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, është:

 

1. Maria Prifti

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.02.2023 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 20.02.2023 ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

Inspektor kontabilizimi dhe verifikimi të biznesit, në sektorin e vlerësimit dhe kontrollit të të ardhurave, në drejtorinë e të ardhurave

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, është:

 

1. Ylli Qurdukaj

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.02.2023 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 27.02.2023 ora 12:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave, në drejtorinë e të ardhurave

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746, datë 19.12.2018,

Drejtoria e burimeve njerëzore dhe shërbimeve mbështetëse, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit, është:

 

1. Loreta Vela

 

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.02.2023 ora 10:00 në ambientet e Bashkisë Himarë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 27.02.2023 ora 12:30 në ambientet e Bashkisë Himarë.

Specialist i statistikave dhe borxhit, në sektorin e administrimit të të ardhurave dhe statistikave, në drejtorinë e të ardhurave