BASHKIA GRAMSH – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PER LEVIZJE PARALELE DHE PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL NE KATEGORINE EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

  • Inspektor tatim-taksa terreni , Sektori I Tatim-Taksave, Drejtoria e të Ardhurave , Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar , kategoria IV, klasa IV-a
  • Specialist për emergjencatcivile dhe strehim , Sektori I Emergjencave Civile , Drejtoria e Shërbimeve me Sipërrmarrje , Transporteve , Strehim dhe Emergjencave Civile ,kategoria IV , klasa IV-a
  • Specialist I Burimeve Njerëzore ,Sektori I Burimeve Njerëzore ,Drejtoria e Burimeve Njerëzore , kategoria IV , klasa IV-a
  • Inspektor kontrolli i shërbimit të veterinaries , Sektori i Shërbimit Veterinari ,Kontrollit të Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit kategoria IV , klasa IV-a

Për me tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim për shpallje të procedurave Lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive(specialist)

  • Përgjegjës I Sektorit të Emergjencave Civile dhe Strehim , Drejtoria e Shërbimeve me Sipërmarrje , Transporteve , Strehimit dhe Emergjencave Civile , kategoria III-a , klasa III-a/1

Për me tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim për shpallje të procedurave Lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese(përgjegjës).

 

  • Drejtor i Drejtorisë Juridike ,kategoria II , klasa II-b

Për me tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :Njoftim për shpallje të procedurave Lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese(drejtor)