BASHKIA GRAMSH, SHPALLJE FITUESI

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 21.05.2024, ora 1100, si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.2146, datë 21.05.2024 shpall fitues të konkursit për pozicionin

  • “Drejtor i Drejtorisë Juridike, Burimeve Njerëzore” kandidatin Edison Shahini me 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) pikë gjithësej;

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Vendimin nr.2144, datë 21.05.2024 shpall fitues të konkursit për pozicionin

  • “Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit” kandidatin Orgent Çoniku me 75 (shtatëdhjetë e pesë) pikë gjithësej;

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

 

Komisioni i Pranimit për Ngritjen në Detyrë në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

– Vendimin nr.2145, datë 21.05.2024 shpall fitues të konkursit për pozicionin

  • “Drejtor i Drejtorisë së Finances dhe Buxhetit” kandidatin Ermal Hysa me 79 (shtatëdhjetë e nëntë) pikë gjithësej;

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.