BASHKIA FINIQ, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Planit vjetor të shpalljes së vendeve vakante për vitin 2022 Drejtoria e   Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Finiq shpall procedurat e lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe aplikim nga jashtë Shërbimit Civil për pozicionin:

 

 • Drejtor  pranë Drejtorisë së  Taksave dhe Tarifave Vendore– kategoria e pages II- b;
 • 3( tre) Inspektor i Vjeljes se Tarifave dhe Taksave  Bashkisë Finiq –kategoria IV-a
 • Përgjegjës   pranë  Sektorit të shërbimit social, barazisë gjinore dhe kujdesit publik – kategoria   III-a/1;
 • Përgjegjës   pranë  Sektorit të  arsimit, kulturës turizmit, rinisë dhe sporteve – kategoria   III-a/1;
 • 1 (një)-Sekretar i Përgjithshëm- Kategoria e pagës I-b.
 • Specialist Sekretari – arkivi — pranë Njësisë Administrative Dhivër –kategoria IV-a;
 • 2 ( dy ) Specialist Buxheti –kategoria IV-a
 • Specialist Jurist pranë Drejtorisë Juridike dhe trajtimit ligjor të pronave –kategoria IV-a;
 • Specialist i barazisë gjinore pranë Drejtorisë së shërbimeve sociale,shëndetësore, rinisë dhe sporteve –kategoria IV-a;
 • Specialist i Prokurimeve Publike   pranë Drejtoris ë  juridike dhe trajtimit ligjor të pronave  –kategoria IV-a.
 • Specialist i Shërbimit Social (Mesopotam)  pranë Sektorit  të shërbimit social, barazisë gjinore dhe kujdesit publik –kategoria IV-a;
 • 1 ( Nje) Specialist Topograf–kategoria IV-a
 • Specialist I vleresimit,planifikimit te te ardhurave dhe rakordimit e taksave–kategoria IV-a
 • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Fw__Dergohen_shpallje_per_publikim