BASHKIA FINIQ, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Finiq shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

Përgjegjës pranë Sektorit të Financës dhe Kontabilitetit – kategoria III-a/1;

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje 10.10.2022