BASHKIA ELBASAN – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26,  pika  4  të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III  të Vendimit Nr.242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, bashkia elbasan shpall proçedurë e lëvizjes paralele dhe  ngritjen në detyrë dhe aplikimin nga jashte sherbimit civil  per pozicionin:

 Drejtor   Drejtoria  Administratës dhe Burimeve Njerëzore

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : shpallje DABNJ