BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për Plotësimin e Vendeve të Lira në Kategorinë e Ulët dhe të Mesme Drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Durrës, shpall Procedurat e Lëvizjes Paralele, Ngritjes në Detyrë dhe Pranimit nga Jashtë në Shërbimin Civil, në pozicionin:

  1. Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturore dhe Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Durrës – kategoria II-B

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Drejtor i Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme Ligjore, Arsim Kulturore dhe Burimeve Njerëzore

 

2. Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Drejtorinë Ligjore – Drejtoria e Përgjithshme Ligjore e Arsim Kulturës dhe Burimeve Njerëzore – Kategoria III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :   shpallje-pergjegjes-prokurimeve-nov-1