BASHKIA DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”si dhe në Urdhrin nr.12 prot. 1232 datë 25.01.2024 “Për shpalljen e konkurimit të pozicioneve të lira pranë MZSH-së”, si më poshtë vijon gjeni listen e fituesve për pozicionet pranë MZSH-së:

Lista e fituesve të konkurimit për pozicionet:

1. Arjan Avdiu

2. Dorjan Zeqiri

3. Enea Kaçuri

4. Gjergj Laçi

5. Kevin Imeri

6. Ledio Qesja

7. Luan Bakaj

8. Xheldi Gjuzi